Algemene voorwaarden Argos Media

Algemene voorwaarden 2020

Algemeen

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Argos Media met een opdrachtgever sluit. Alleen in onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Argos Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34200603 en heeft de volgende contactgegevens:

Argos Media
Vierakkers 9
1852 GR  Heiloo
Tel. 072 – 888 69 88
Mail: info@argosmedia.nl
Web: www.argosmedia.nl

Kwaliteit

Artikel 2

Argos Media verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.

Opgeleverde websites zullen naar behoren functioneren in alle browsers die op dat moment courant en up-to-date zijn. Het kan daarbij niet niet altijd voorkomen worden dat er enige visuele en functionele verschillen optreden tussen de werking en weergaven van de websites in verschillende browsers, op verschillende besturingssystemen en op verschillende apparaten. We streven ernaar om deze verschillen zo klein mogelijk te laten zijn, binnen de kaders van responsive design.

Het responsive gedrag van websites wordt naar eigen inzicht bepaald door Argos Media, tenzij er specifieke afspraken over dit onderwerp worden gemaakt met de opdrachtgever. Gewenste aanpassingen mbt het responsive gedrag ná oplevering aan en akkoord van de opdrachtgever worden door Argos Media als meerwerk beschouwd en als zodanig gefactureerd.

Artikel 3

Argos Media zal zich inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de aangeboden webhosting zo groot mogelijk te laten zijn en eventuele storingen zo snel mogelijk te (laten) verhelpen. Argos Media kan echter niet garanderen dat de hosting te alle tijde beschikbaar is voor de opdrachtgever. De jaarlijkse uptime van onze hosting is gemiddeld 99,99%.

Argos Media is niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de geboden hosting en e-mail.

Artikel 4

Als gevolg van onderhoud kan het voorkomen dat webhosting en/of e-mail van één of meerdere domeinen op de servers van Argos Media tijdelijk niet beschikbaar zijn. Argos Media zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de opdrachtgever er de minste hinder van ondervindt (doorgaans ’s nachts), maar dit kan niet gegarandeerd worden. Argos Media kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondervonden schade aan opdrachtgeverzijde op tijden van onderhoud.

Argos Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoorziene gebeurtenissen bij een datacentrum, domein-provider, softwareleverancier of andere toeleveranciers waarop Argos Media geen invloed kan uitoefenen.

Vertrouwelijkheid

Artikel 5

Argos Media zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen en geeft gegevens over de opdrachtgever en zijn opdrachten nooit door aan derden. Argos Media zal zich inspannen om de belangen van de opdrachtgever te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

Opdracht en opdrachtbevestiging

Artikel 6

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per e-mail, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorgaande opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.

Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarde, condities en tarieven waarop Argos Media gebruikelijk levert.

Artikel 7

Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en kunnen o.a. afspraken worden gemaakt over:

 • de werkzaamheden, te leveren diensten en op te leveren creaties;
 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de creatie of dienst, de vorm van de creatie, de wensen/eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
 • de mate waarin de medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 • de materialen of gegevens die de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn;
 • de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
 • (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;
 • wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • de wijze waarop de creatie wordt opgeleverd (e-mail, website, papier, PDF, etc.);
 • de voorgenomen optermijn(en) van de creatie;
 • het geldende tarief;
 • facturatiewijze en betalingsvoorwaarden.

Artikel 8

Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen.

Aanpassing en herziening

Artikel 9

Bij leveringen volgens overeengekomen specificaties is één (1) eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt. De classificatie van een herziening is voorbehouden aan Argos Media.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Artikel 10

Wanneer een opdracht ná het door Argos Media verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, beschouwt Argos Media dat als een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

Offerte en offertekosten

Artikel 11

Prijsindicaties zijn indicatief en vrijblijvend. Ze bevatten een summiere opdrachtomschrijving en een ingeschat prijsbereik.

Offertes worden alleen na akkoordverklaring met een eerder afgegeven prijsindicatie en een uitgebreide opdrachtbespreking opgesteld. In offertes worden de in artikel 7 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 12

Aan het doen van een prijsindicatie, een voorstel of een oriënterend gesprek (in levenden lijve of telefonisch) van ten hoogste 1 uur zijn geen kosten verbonden. Na dat eerste uur wordt de extra tijd in rekening gebracht. Volgt echter uit het voorgaande een opdracht, dan zal Argos Media deze extra tijd niet apart in rekening brengen en wordt deze opgenomen in de post Projectkosten.

Artikel 13

De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van Argos Media, voor zover deze niet algemeen van aard zijn. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding kunnen worden gevorderd.

Artikel 14

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 14 dagen. Een offerte die in competitie wordt uitgebracht geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

Kostensoorten

Artikel 15

Argos Media maakt geen financieel onderscheid tussen verschillende soorten werkzaamheden. Onze werkzaamheden worden verrekend op basis van afgesproken fixed price, jaarlijke vaste abonnementen en/of via een urentegoed.

Facturatie en betaling

Artikel 16

Argos Media stuurt facturen in PDF-formaat, die de opdrachtgever – voorzien van begeleidende informatie – per mail ontvangt. Deze PDF kan de opdrachtgever zelf afdrukken voor administratieve doeleinden.

Artikel 17

Facturen tot € 750,- worden verzonden na oplevering van de creatie of dienst. Bedragen vanaf € 750,- worden in twee termijnen van 50% gefactureerd, waarvan de eerste na het sluiten van de opdrachtovereenkomst en de tweede na oplevering van de creatie. De betalingsverplichting geldt ook als de geleverde prestatie niet door de klant gebruikt wordt.

Artikel 18

Argos Media hanteert standaard een betalingstermijn van 14 dagen en zal hier alleen in onderling overleg van afwijken. Indien een factuur na 14 dagen nog niet voldaan is, ontvangt de opdrachtgever per e-mail een herinnering. De opdrachtgever heeft dan nog 5 dagen de gelegenheid om de openstaande factuur te voldoen.

Bij overschrijding van de 14-dagentermijn is de opdrachtgever zonder voorafgaande kennisgeving in gebreke. Argos Media is dan gerechtigd de wettelijke standaardvergoeding voor incassokosten in rekening te brengen.

Dit bedrag is wettelijk bepaald en een percentage van de vordering die verhoudingsgewijs daalt naarmate de hoogte van de vordering stijgt:

 • 15% van de totale vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-
 • 10% van de totale vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering
 • 5% van de totale vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering
 • 1% van de totale vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering
 • 0,5% over het meerdere van totale vordering, met een maximum van € 6775,-

De incassovordering wordt afzonderlijk gefactureerd en is zelf ook onderhevig aan bovengenoemde voorwaarden. Betaling van de hoofdsom na afloop van de 14-dagentermijn ontslaat de opdrachtgever niet van het tevens betalen van de incassovordering.

Artikel 19

Argos Media heeft het recht om derden in te schakelen voor incasso- en/of juridische maatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 20

Bij het langer dan 45 dagen na factuurdatum achterwege blijven van betalingen is Argos Media gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken of te onderbreken. Dit kan grote gevolgen hebben voor de opdrachtgever. Indien het hosting betreft is Argos Media gerechtigd de website en/ of e-mail van de opdrachtgever op non-actief te stellen. Argos Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de opdrachtgever als gevolg hiervan ondervindt.

Het op non-actief stellen van hosting en/of e-mail ontslaat de opdrachtgever niet van de plicht om alle openstaande facturen te voldoen.

Indien het account van de opdrachtgever is gedeactiveerd n.a.v. achterstallige betaing, kan deze nadat alle openstaande facturen zijn voldaan worden gereactiveerd. De kosten die hieraan zijn verbonden bedragen eenmalig € 25,-.

Duur en beëindiging

Artikel 21

Domeinregistraties worden verzorgd op abonnementbasis. Domeinen worden per jaar voor het komende jaar gefactureerd. Opzegging of verhuizing van een domein moet tenminste 1 week voor afloop van de lopende periode per e-mail  door de klant aan ons worden doorgegeven.

De aanvraag van een domeinannulering of domeinverhuizing zal door Argos Media via e-mail aan de opdrachtgever worden bevestigd. In geval van domeinverhuizing zal Argos Media per ommegaande de verhuiscode doorgeven die de opdrachtgever nodig heeft voor de verhuisprocedure. Er kan geen restitutie worden gegeven voor de reeds betaalde resterende abonnementsperiode.

Artikel 22

Webhosting wordt verzorgd op abonnementbasis. De minimumduur van een abonnement is 1 jaar, tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst. Hierna kan op ieder gewenst moment het hostingabonnement worden opgezegd en zal de hosting worden beëindigd per de eerste van de volgende maand. Er zal 100% restitutie worden gegeven voor de reeds betaalde abonnementsperiode die rest na de eerste van de volgende maand.

Artikel 23

Argos Media heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Levering en eerste gebruiksrecht

Artikel 24

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Argos Media. De overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Argos Media zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van het mogelijk niet halen van overeengekomen termijnen.

Artikel 25

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Argos Media niet verplicht creaties die nog niet gereed zijn te leveren. Argos Media heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Vrijwaring

Artikel 26

Argos Media heeft geen bewaarplicht met betrekking tot door de opdrachtgever aangeleverde materialen of gegevens. Argos Media mag na aflevering van de creatie het bronmateriaal naar eigen inzicht bewaren ofwel vernietigen, tenzij anders tussen beide partijen wordt overeengekomen.

De opdrachtgever heeft de plicht het geleverde bronmateriaal te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij aanvaardt de aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit en vrijwaart Argos Media van elke aansprakelijkheid hiervoor.

Auteursrecht

Artikel 27

Alle creaties worden aan de opdrachtgever geleverd met een gebruiksrecht. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever het recht heeft om de creatie te gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is. De creatie of afgeleiden daarvan mogen niet zonder toestemming van Argos Media voor andere doeleinden gebruikt worden, of door de klant of derden gewijzigd worden.

Argos Media behoudt in beginsel te allen tijde het auteursrecht over de opgeleverde creaties en geeft aan de opdrachtgever uitsluitend toestemming voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Hiervoor kan door Argos Media een passende vergoeding worden verlangd.

Elk gebruik van een creatie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij geconstateerde inbreuk kan Argos Media een schadevergoeding in rekening brengen.

Onder “gebruik dat niet is overeengekomen” wordt niet alleen verstaan geheel of gedeeltelijk hergebruik door de opdrachtgever zonder toestemming van Argos Media, maar ook verminking en/of aantasting van de creatie.

Bij ingrijpende wijziging van de creatie die niet de goedkeuring van Argos Media krijgt, kan Argos Media op grond van de Auteurswet het gebruik van deze creatie in die vorm verbieden.

Artikel 28

Argos Media heeft het recht creaties geheel of gedeeltelijk opnieuw te gebruiken, indien daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aan wordt gedaan of schade wordt berokkend.

Artikel 29

Argos Media heeft recht op auteursrecht- en naamsvermelding bij of in iedere creatie die wordt afgeleverd. Deze vermelding zal relatief onopvallend worden opgenomen, bijvoorbeeld in kleine letters onderaan een website. De naamsvermelding kan worden uitgebreid met een link naar www.argosmedia.nl, een korte aanvulling met enkele keywords, een slogan, en/of een klein logo.

Het is mogelijk voor de opdrachtgever deze vermelding af te kopen voor een vergoeding van 25% van de overeengekomen hoofdsom.

Artikel 30

De bepalingen van artikel 17 tot en met 20 hebben ook betrekking op materiaal dat Argos Media van derden betrekt. Argos Media garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 31

De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van Argos Media om in geval van een inbreuk op het auteursrecht de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Artikel 33

Voor ideeën en tips van Argos Media die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

Artikel 34

Het is mogelijk voor de opdrachtgever het juridisch eigendom over te nemen voor een vergoeding van 100% van de overeengekomen hoofdsom, bovenop de hoofdsom. Hiermee doet Argos Media volledig afstand van het juridisch eigendom en vervalt het in artikel 29 gestelde.

Geschillen

Artikel 35

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.