Verwerkersovereenkomst Argos Media

Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Argos Media (KvK-nummer 34200603) als Verwerker uitvoert ten behoeve van uw persoon, bedrijf of organisatie, ofwel de Verwerkersverantwoordelijke.

Argos Media draagt als Verwerker verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) iis vastgelegd dat wij deze overeenkomst dienen af te sluiten.

Deze verwerkersovereenkomst dient als aanvulling op onze algemene voorwaarden en alle overige overeenkomst(en) die u met Argos Media bent aangegaan. Als de inhoud van deze verwerkersovereenkomst niet helemaal overeenkomt met bepalingen uit de onderliggende overeenkomst(en), gaat de inhoud van deze verwerkersovereenkomst vóór die bepalingen.

Onze diensten

Wij zijn met u overeengekomen dat wij voor uw organisatie één of meerdere van de volgende diensten verzorgen:

 • bouw website/webwinkel of internetapplicatie
 • onderhoud website/webwinkel of internetapplicatie
 • databasebeheer
 • domeinregistratie
 • webhosting
 • e-maildiensten
 • levering van software

Persoonlijke gegevens

Argos Media kan in het kader van het leveren van bovengenoemde diensten en producten sommige of alle van onderstaande persoonlijke gegevens van bezoekers/gebruikers/klanten van uw website/webwinkel, internetapplicatie, webhosting of e-mail verwerken:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens
 • persoonsfoto’s
 • IP-adressen

Bepalingen verwerkersovereenkomst

De looptijd van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de onderliggende overeenkomst(en) met ons. Zolang onze dienstverleningsrelatie van toepassing is, loopt deze verwerkersovereenkomst ook door. In het kader van de AVG zijn wij (mede) verantwoordelijk voor de geheimhouding en de zorgvuldige bewaring en/of verwerking van deze gegevens.

Door ondertekening van deze overeenkomst bevestigen wij verder het volgende:

1) Uitgangspunt
Wij zijn bekend met de AVG en de andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy, en wij spannen ons maximaal in om deze na te leven. Wij hebben hiertoe de (passende) organisatorische en technische maatregelen getroffen die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van relevante beveiligingsmaatregelen.

2) Kaders
De betreffende persoonsgegevens worden uitsluitend en niet uitgebreider dan nodig verwerkt in het kader van de uitvoering van onderliggende overeenkomst(en) die wij schriftelijk met u zijn overeengekomen. Indien persoonsgegevens door ons worden vastgelegd gelden de volgende bepalingen:

 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk;
 • Op uw verzoek zullen wij u inzage geven in de betreffende persoonsgegevens;
 • Op uw verzoek (per e-mail) zullen wij de betreffende persoonsgegevens opzoeken, wijzigen of wijzigen;
 • Als de onderliggende overeenkomst wordt beëindigd zullen wij de betreffende gegevens vernietigen en/of retourneren, onder voorbehoud van een bewaarplicht die voortkomt uit geldende wet- of (beroeps)regelgeving.

3) Sub-verwerkers
Wij kunnen (betrouwbaar te achten) sub-verwerkers inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben.

Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat deze toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zelfs vastleggen en/of anderszins bewerken zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen zoals genoemd in deze verwerkersovereenkomst zullen naleven.

4) Vertrouwelijkheid
Wij dragen zorg voor vertrouwelijkheid met betrekking tot de persoonsgegevens; en verplichten onszelf en eventueel derde partijen die noodzakelijkerwijs tijdelijk of permanent toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding.

5) Kennis van zaken
Wij zorg ervoor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

6) Datalekken
Als er sprake is van een datalek* met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u daarvan direct op de hoogte, ook als wij hiervan zelf een melding hebben gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventuele betrokken personen**.

Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze sub-verwerkers zijn geïnformeerd. Wij zullen u daarbij voorzien van de informatie die voor u redelijkerwijs nodig is om een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel andere betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken, als u deze verplichting heeft.

Het inlichten kan om redenen van snelheid eerst mondeling gebeuren, maar zal door ons daarna direct ook schriftelijk of per e-mail worden bevestigd. Ook van de door ons naar aanleiding van het datalek genomen maatregelen houden wij u op de hoogte, en verder van eventuele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het incident.

7) Geldigheid
Wij zullen de persoonsgegevens in principe alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER), behalve als wij hierover met u anders zijn overeengekomen. Bedrijven als Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, MailChimp, ActiveCampaign en duizenden andere leveranciers van digitale diensten werken (ook) buiten de EER en zij kunnen de gegevens dan ook buiten de EER verwerken. Het is ook niet altijd inzichtelijk waar exact de verwerking plaatsvindt. Die verwerking valt dan ook niet onder de AVG en dus ook niet onder deze verwerkersovereenkomst als het gaat om de verantwoordelijkheid die wij als Argos Media hierin hebben.

Met andere woorden: Argos Media is als Verwerker niet primair verantwoordelijk voor de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens die met toestemming van u als de Verwerkersverantwoordelijke worden verwerkt door partijen die deels of geheel buiten de EER actief zijn.

8) Overmacht
Van het voorgaande kunnen wij afwijken als wij op grond van geldende wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen, bijvoorbeeld indien wij een bindend verzoek of opdracht hiertoe ontvangen van een daartoe bevoegde instantie.

Als wij u volgens de regelgeving hiervan op de hoogte mogen stellen zullen wij dat zo spoedig mogelijk doen; waar mogelijk zullen wij ook met u overleggen over de wijze waarop en welke persoonsgegevens wij ter beschikking zullen stellen.

9) Duur
Voorgaande bepalingen gelden tijdens maar voor zover relevant ook na eventuele afloop van de onderliggende overeenkomst.

10) Assistentie
Wij bevestigen dat we u zullen bijstaan bij het nakomen van alle verplichtingen rond de beveiliging van de persoonsgegevens, rond melding van eventuele datalekken en rond (overige) verplichtingen die u in verband met de AVG naar betrokkenen of toezichthouders heeft in relatie met onze dienstverlening.

* Een datalek wordt als volgt gedefinieerd: Een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, of die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.
** Het is niet altijd helemaal duidelijk wie bij een datalek primair verantwoordelijk is voor de eventuele melding(en). In die gevallen zullen wij de te volgen stappen zorgvuldig met u afstemmen.


Akkoordverklaring

Door de gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke in te vullen (zie hieronder) en op te slaan bevestigingt u dat u akkoord gaat met de hierin genoemde bepalingen. Een kopie van de opgeslagen overeenkomst wordt door ons bewaard.

Verwerker: Argos Media
Naam: Jurgen Nijhuis
Functie: Directeur/Eigenaar
Datum: 01-12-2020

U kunt met de bovenstaande tekst akkoord gaan door op onderstaande link te klikken. In de meeste gevallen opent dan automatisch een nieuw e-mailbericht waarin u de volgende gegevens dient in te vullen (het onderstaande lijstje wordt automatisch vooringevuld na klikken):

 • Naam bedrijf/organisatie
 • Naam verantwoordelijke persoon
 • Functie verantwoordelijke persoon
 • E-mailadres verantwoordelijke persoon
 • Datum ondertekening

Ik ga akkoord met de verwerkersovereenkomst van Argos Media

Als u een foutmelding krijgt na het klikken op de button, of er gebeurt niets, dan kunt u bovenstaand lijstje kopiëren en plakken in een mailbericht en dat aanvullen en sturen naar info@argosmedia.nl